تصاویر سفر ترکیه


من الان قوی ام چون يه روزی ضعیف بودم…


الان از هیچی ترس ندارم چون قبلا خيلي ترسو بودم🙌🏼


الان زرنگم چون قبلا به زرنگي الانم نبودم!فقط به خودت زمان بده رفيق❤️