تولد مهدی ۹۹

از اون روز، تا به امروز، حدود ٢٠٤٩ روزه كه دوستت دارم حاجي
‎بموني برام تولد صد سالگيتو با عصا و واكر كنار هم عكس بگيريم 

‎تولدت مبارک بي كلک ترين رفيق دنيا

هفت آبان ماه نود و نه