سفر ما به کیش

یادتون میاد اولین سفرمون بعد عقد (سال۹۵) کجا بود؟

بله

کیش زیبا

دوباره به یاد اون سفر رفتیم کیش دوتایی

این بارم بهمون کلی خوش گذشت مخصوصا که کلی از شما مهربونارو هم دیدیم

دیگه نگم براتون از ساحل مرجان و زیبایی های دریاش که تمومی نداره تازه مهدی به اجبار منو برد جت اسکی!!!!!!

فکر کن . . .

منم که کلی میترسیدم و زود پیاده شدم و خودش دوباره رفت کلی دوردور کرد

پارسال هم رفتیم که اجازه دوربین و گوشی بردن ندادن

هتلمون هتل ویدا بود که واقعا همه چیزش عالی بود

یه رستوران هم رفتیم به نام رستوران هشتگ که تو عکس ها هست و واقعا بگم ازون جاهایی بود که هردفعه بریم کیش باید حتما یه سر بهش بزنیم

خلاصه که کلی کیش رو دوست دارم چون برام یادآور خاطرات خوبیه