آنچه در پشت صحنه ویدیو دومین سالگرد ازدواجمون گذشت …