زلزله سیسخت


توي زلزله ، مخصوصا توی شهر و روستاهای كوچيک هرچقدر هم

آقايون براي كمک برن ، بازم بايد چند تا زن حضور پيدا كنه !
نيازهای خانوم ها ، اقلام بهداشتيشون ، لباسای خصوصی شون و
… 

نيازهايی هست كه براي زنان اون منطقه، درخواست کردنش از آقايون سخته 

درد و دغدغه های زن ها رو فقط خودشون می فهمن و بس …


‌هركدومشون رو می ديدی ، می گفت خدايا شكرت

خدايا شكرت كه جوون هامون زنده ان و بچه مون پيشمونه …
ايمان رو بين مردم سيسخت عجيب حس ميكردی …