سامان سرا

مددكارشون می گفت اينجا آخر خطه !
‌اونایی که ديگه هيچ چیز برای از دست دادن ندارن رو ميارن اينجا
‌می گفت با هرچيزی دست ميزنن به خودكشی

حتی با كش ماسک …
‌هيچ كدومشون نرمال نبودن و با قرص به ظاهر آروم بودن …
‌براشون پيتزا برديم !
يكيشون گفت : ” دمتون گرم معده هامون تعجب كرد ! “

چهار اسفند نود و نه