ميتينگ با بچه های اصفهان

یه میتینگ خوب با بچه های اصفهان توی زاينده روز كه از ديدنشون كلی انرژی خوب گرفتم.