آنچه در پشت صحنه ویدیو یک میلیونی شدنمون گذشت . . .