جاهای قشنگ

بچه ها اینجا جاهای قشنگی که با مهدی رفته بودیم رو براتون قرار دادم.

این تصاویر رستوران مهر شهر هستش.